OKO
Animation - Mykyta Lyskov
Music - Alfred Schnittke, Moby
Secondary year course work in Karpenko-Karogo University (Kyiv)
2009